De ideale wereld

Broeder Adrianus Actualiteit

Verwacht niet van mij dat ik u in de komende 500 woorden ook maar een tipje van de sluier  oplicht waaronder de ideale wereld verborgen ligt, ik doe er zelfs geen poging toe,  want u allen weet dat de (verborgen) agenda van de vrijmetselaar is die wereld tot stand te brengen  door er voortdurend  aan te werken. De verwezenlijking van dat ideaal moet dus van u komen. Welk moreel kompas kan u daarbij helpen? De tien woorden of geboden (de grondregels) ? De (her)lezing van Utopia van Thomas More? Of iets dat u zelf bedenkt? Laat ik over de eerste twee punten van deze trits met u meedenken.

Tien geboden

Het lijkt mij het beste om de eerste geboden zoals die in Exodus 20 opgeschreven staan even over te slaan omdat die niet  “van de wereld” zijn en slechts de verhouding van de mens tegenover God aangaan. Voor de goede orde in het verdere verloop van dit stukje hanteer ik de Bijbelvertaling zoals deze in de Groot Nieuws Bijbel gebruikt wordt:

Heb eerbied voor je vader en je moeder. Dat zal voor de meesten van ons geen probleem zijn omdat we de fase van minachting van onze ouders, nu we zelf ouder(s) zijn,  allang voorbij zijn.

Bega geen moord.  De meesten van ons hebben zich buiten het om zeep brengen van muggen en ander ongedierte waarschijnlijk netjes gedragen. Ter geruststelling: Ook ik doodt deze dieren en vertrap grassprietjes en ween niet om bloemen in de knop gebroken.

Pleeg geen overspel. Het vrije huwelijk kan hierbij uitkomst bieden.

Steel niet. De meesten van ons zullen dat ook niet nodig hebben. We kopen wat ons hartje begeert.

Beschuldig niemand op valse gronden. Ik zou zelfs zeggen: ook niet op “goede” gronden, want beschuldigen is oordelen en dat past ons niet.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of zijn ezel, of op iets anders dat van hem is. DIT IS HET AL OUDE GEBOD: GIJ ZULT NIET BEGEREN. Met die slaaf of slavin en koe of ezel zal het wel meevallen, met dat huis ook wel. Een beetje jaloers zijn mag natuurlijk wel, want de God van het Oude Testament is zelf erg naijverig, jaloers. En wat die vrouw betreft: Ik zou er niet aan beginnen, komt alleen maar ellende van en niet alleen voor de kinderen.

Hoe we begeerte kunnen voorkomen neem ik op in het volgende onderwerp:

 

Utopia.

Thomas More beschreef een bijna onmogelijke toestand in zijn Utopia, het boek doet wat communistisch aan en dat hoeft beslist niet verkeerd te zijn. Zegt men niet van Jezus dat hij de eerste communist was? In ieder geval deelden de leden van de eerste  Christengemeenten alles samen.

Alles eerlijk delen voorkomt veel ongenoegen, behalve voor het rupsje dat nooit genoeg heeft, maar wie wil een rupsje zijn?

In Utopia worden schaarse goederen niet als begerenswaardig beschouwd. Je diskwalificeert jezelf als je in de badkamer je tandemborstel in een gouden drinkbeker bewaard in plaats van in een plastic bekertje. Want:  gouden bekers treft je in Utopia aan in alle openbare badhuizen en toiletten, zoiets neem je toch niet in huis? De oceanen varen er ook wel bij zonder die plastic soep.

De kunst is om geen schaarse goederen te creëren, dan wordt niets begerenswaardig.

Zelfs de godsdienst was in Utopia vrij. Er is maar één God en iedereen mag die op eigen wijze aanbidden of prijzen, mits je die lofprijzing van anderen (op hun wijze) maar tolereert.

 

U ziet het: de ideale wereld is mogelijk, maar komt niet vanzelf, zonder arbeid geen beloning!

De Bond Zonder Naam (BZN) zei het al: Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Wie zichzelf overwint is sterker dan het grootste leger.

Laat ik het hier bij laten: Aan de slag!